Instagram Facebook

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej „Naturalnie, Kaszuby Północne”

Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Pałacowej 14, 84-107 Kłanino.

 

Tematyka

Momenty fascynującego świata przyrody Kaszub Północnych uchwycone aparatem przez wszystkich fotografujących. Nadmorski Park Krajobrazowy i jego otulina dostarczają wiele okazji do budowania więzi z naturą i doświadczenia jej piękna o każdej porze dnia i roku.
Przedmiotem konkursu są fotografie natury (np. aleje, brzeg morski, klify, krajobrazy, ptaki, porosty, dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta, Zatoka Pucka i/lub ciekawe przyrodniczo miejsca, ekologia) na obszarze powiatu puckiego.

Cele konkursu

 • zainteresowanie mieszkańców powiatu puckiego walorami przyrodniczymi Kaszub Północnych (w tym Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) oraz sztuką fotografii
 • zainteresowanie turystów walorami przyrodniczymi Kaszub Północnych (w tym Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) oraz sztuką fotografii
 • kształtowanie więzi mieszkańców z regionem
 • utworzenie z najlepszych fotografii wystawy, która udostępniana będzie m.in. na terenie gminy Władysławowo, gminy Kosakowo, gminy Krokowa
 • kształtowanie świadomości na temat etyki w fotografii przyrodniczej
 • integracja lokalnej społeczności z turystami
 • upowszechnianie wiedzy przyrodniczej

Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla:

 1. młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu puckiego (osoba niepełnoletnia musi dołączyć do zgłoszenia skan podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego/rodzica ze zgodą na udział w konkursie),
 2. turystów

Pobierz oświadczenie

Zgłoszenie do konkursu następuje w formie elektronicznej przez platformę: naturalnie.kaszubypolnocne.pl
W ten sposób dostarcza się fotografie (zwane pracami konkursowymi) oraz dane autora,-ki:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon
 • kategoria (mieszkaniec,-ka lub turysta,-ka)
 • tytuł fotografii
 • data i miejsce wykonania.

Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie. Za kompletność danych odpowiada uczestnik.
Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie, nie mogą być fotomontażem/ kolażem, nie mogą pochodzić ze sztucznej inteligencji.
Fotografie kolorowe o rozdzielczości 300 dpi przy rozmiarze minimum 3000 pikseli jednego z boków  uczestnicy,-czki ślą w okresie od dnia 27 lutego 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://naturalnie.kaszubypolnocne.pl
Zgłoszone prace powinny być wykonane i przygotowane zgodnie polskim prawem oraz z zaleceniami Kodeksu Etycznego ZPFP, dostępnego na stronie Związku Polskich Fotografów Przyrody pod adresem: https://www.zpfp.pl/kodeks-etyczny-zpfp/

Ocena prac i terminy

Wyboru najlepszych Fotografii dokonywać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne Jury. W trakcie obrad Jury zostanie wybranych 6 laureatów,-ek Fotografii (3 z kategorii mieszkaniec,-ka i 3 z kategorii turysta,-ka), którym zostaną przyznane nagrody. Dopuszczamy przyznanie wyróżnień.
Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej www.kaszubypolnocne.pl, gdzie zamieścimy również nadesłane fotografie.
Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie ogólnodostępnej.

27.02.2024 – ogłoszenie konkursu
05.04.2024 – zamknięcie konkursu
15-18.04.2024 – informacja dla autorów nagrodzonych zdjęć,
10.05.2024 – ogłoszenie oficjalnych wyników.

Nagrody

Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach

Kategoria „Mieszkańcy”:

 • za zajęcie I miejsca – 1000 zł oraz nagrody rzeczowe
 • za zajęcie II miejsca – 700 zł oraz nagroda rzeczowa
 • za zajęcie III miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Kategoria „Turyści”:

 • za zajęcie I miejsca – 1000 zł oraz nagrody rzeczowe
 • za zajęcie II miejsca – 700 zł oraz nagroda rzeczowa
 • za zajęcie III miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Dodatkowo Jury może wybrać do 3 wyróżnień w każdej z kategorii. Nagrodzeni i wyróżnieni w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), gdy wartość nagród rzeczowych i pieniężnych zdobytych przez jednego laureata, liczona jako suma nagród za zajęte miejsca w konkursie, przekroczy 2000 zł. Podatek od tej nagrody potrącony zostanie przez Organizatora przed wydaniem nagrody laureatowi i przekazany do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwagi końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac i posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami.
Organizator ma prawo do zachowania i wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w celu ogłoszenia wyników konkursu na stronie Organizatora i w mediach społecznościowych; promocji konkursu; przygotowania i organizacji jednej wystawy plenerowej (udostępniona w ok. 3 różnych lokalizacjach) oraz promocji miejsc przyrodniczych na kanale „Naturalnie, Kaszuby Północne”.
Za poprawność przesłanego zgłoszenia odpowiada uczestnik/uczestniczka.

W sprawie konkursu można się kontaktować z Organizatorem.
Tel. 603 039 013, e:mail: biuro@kaszubypolnocne.pl

Zgłoszenie fotografii (pracy konkursowej) w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu dokonania swojego zgłoszenia do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej: „Naturalnie, Kaszuby Północne”.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Pałacowej 14, 84-107 Kłanino („Organizator”).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, do którego można przystąpić przesyłając Fotografie.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru uczestników Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku laureatów – nie dłużej niż do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie i w przypadku laureatów – dostarczenia nagród w Konkursie. Uczestnicy nie są zobowiązani do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania otrzymanej nagrody w Konkursie.

Administrator danych będzie zbierał od Laureatów następujące dane: adres do korespondencji (wysyłki nagrody), od laureatów, którzy zdobyli nagrody o łącznej wysokości powyżej 2000 zł dane potrzebne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym: adres zameldowania, adres i nazwa właściwego Urzędu Skarbowego laureata, PESEL.

TOP